Plnění volebního programu 2018-2022

 

37 bodů celkem, 33 splněno, 3 v řešení, 1 nesplněno

DOPRAVA – KOMUNIKACE

Nadále budeme pokračovat v přípravě realizace obchvatu Tuřan.

Podařila se vyřešit kolize se vzletovými hladinami letiště. V současné době organizujeme výkupy pozemků pod obchvatem. Je vykoupeno 30% délky obchvatu a aktivně jednáme s dalšími majiteli.

Po vyhodnocení studie přestavby křižovatky u kostela se zaměříme na její funkční opravu.

Podařilo se nám prosadit, aby krajský úřad začal připravovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na kompletní rekonstrukci křižovatky.

Budeme pokračovat v přípravě cyklostezky do Dvorsk.

Cyklostezka má platnou dokumentaci pro územní rozhodnutí a město Brno zahájilo výkup pozemků.

Zrealizujeme připravenou rekonstrukci účelové komunikace Jahodová – Petlákova.

Komunikace je zrekonstruovaná. Komplikaci způsobil požadavek policie na zjednosměrnění.

Připravíme projekt rekonstrukce chodníků a komunikací ve Dvorskách.

Stávající komunikace a chodníky jsou kompletně zrekonstruovány.

Budeme pokračovat v přípravě projektu rekonstrukce ulice Rolencova.

Pokračování bude možné po zpracování Generelu povodí Ivanovického a Tuřanského potoka. Do té doby odmítá Povodí Moravy povolit odvádění dešťových vod.

Připravíme investiční záměr „Obchvat Brněnských Ivanovic“.

V roce 2023 bude zahájena první etapa výstavby obchvatu.

Budeme usilovat o zařazení rekonstrukce ulice Zezulova do závazného plánu města Brna.

Investiční záměr rekonstrukce se nepodařilo prosadit do závazného plánu.

Zasadíme se o pokračování nastoleného trendu každoročních oprav chodníků.

Podařila se rekonstrukce chodníků na ulicích Pastevní, Kaštanová, Písečná, Vyšehradská, Růžová,

Ve spolupráci s městem Brnem budeme pokračovat v přípravě rekonstrukce ulic Požární a Na Návsi.

Pokračování bude možné po zpracování Generelu povodí Ivanovického a Tuřanského potoka. Do té doby odmítá Povodí Moravy povolit odvádění dešťových vod.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Péči o veřejná prostranství zlepšíme dalším prohlubováním činností pracovní čety.

Pracovní četa se pravidelně a úspěšně zapojuje do péče o životní prostředí. Celkově se tak úroveň údržby v městské části výrazně zlepšila.

Nový územní plán města Brna podpoříme pouze ve variantě bez průmyslové zóny v okolí Tuřan.

Zastupitelstvo městské části na svých jednáních vždy hlasovalo proti novým průmyslovým zónám.

Podnikneme nezbytné kroky k zahájení realizace I. etapy revitalizace tuřanského parku.

První etapa je zahájena přípravou projektu nového zdravotního střediska na Tuřanském náměstí.

Budeme pokračovat v přípravě a realizaci projektu revitalizace Holáseckých jezer s předpokládaným termínem dokončení v roce 2022.

Projekt revitalizace má již platné stavební povolení. Vlastní práce budou realizovány po zajištění financování z dotačních titulů ze strany magistrátu.

Ve spolupráci s městem Brnem budeme pokračovat v přípravě výstavby kanalizace ve Dvorskách.

Kanalizace ve Dvorskách byla úspěšně dokončena.

Připravíme projekt revitalizace Ivanovického náměstí.

Po veřejné diskuzi byla vyhotovena studie revitalizace Ivanovického náměstí, která je k nahlédnutí na webových stránkách obce.

Budeme řešit nynější neutěšený stav a budoucí podobu lokality „Lesíček“.

Lesíček byl začátkem roku 2022 revitalizován a zpřístupněn veřejnosti.

Zajistíme další opravy polních cest a výsadbu nové zeleně.

Průběžně opravujeme i budujeme nové polní cesty včetně výsadby zeleně.

Budeme pokračovat v údržbě a výsadbě nové zeleně, monitorování a odstraňování černých skládek.

Černé skládky úspěšně odstraňuje pracovní četa.

PRO LEPŠÍ ŽIVOT V OBCI

Jsme připraveni každoročně doplňovat herní prvky na dětských hřištích.

Herní prvky jsou doplňovány a každý rok probíhá kompletní rekonstrukce jednoho dětského hřiště. Nové hřiště bylo vybudováno ve Dvorskách, zrekonstruovány jsou hřiště Moravská, Malínská a U Potoka.

Kulturní život v obci posílíme zavedením dalších akcí pro veřejnost.

Během uplynulého volebního období se počet kulturních akcí navýšil a stávající zlepšují svoji úroveň.

Budeme usilovat o zřízení pobočky základní umělecké školy.

V budově základní školy byla zřízena pobočka základní umělecké školy.

Zasadíme se o projednání zákazu cvičných letů nad obytnou zónou.

Jednání s letištěm přineslo zásadní zlepšení. Nad obytnou zónou neprobíhají žádné cvičné lety. Přelety malých letadel jsou řešeny individuálně.

Pro lepší informovanost připravíme kompletní obnovu obecního rozhlasu.

Obecní rozhlas byl kompletně obnoven a byl navýšen počet hlásičů.

Budeme řešit rozvoj sportovního areálu za sokolovnou.

Je hotová projektová dokumentace pro území rozhodnutí na rekonstrukci sportovního areálu.

Chceme pokračovat v pořádání veřejných besed s občany.

Uspořádali jsme několik veřejných besed (Lesíček, Bytový dům V Aleji a další) i navzdory nepříznivým protiepidemickým opatřením.

Zasadíme se o realizaci rekonstrukce schodů a střechy kaple v Brněnských Ivanovicích.

Střecha kaple a schody jsou kompletně zrekonstruovány.

Připravíme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci a využití podkroví radnice.

Projekt rekonstrukce podkroví radnice má stavební povolení.

ŠKOLSTVÍ

Zajistíme účinnou spolupráci s novým vedením školy.

Nový ředitel školy úzce spolupracuje s vedení radnice.

Podpoříme pokračování řádného fungování školské rady a školské komise.

Vzhledem k dobré spolupráci školy a zřizovatele byla školská komise pro svoji nadbytečnost zrušena. Nová školská rada úzce spolupracuje s vedením školy.

Zapojíme aktivity škol a školek do společenského života městské části.

Děti z mateřských škol a ze základní školy se aktivně zapojují do akcí pořádaných radnicí.

Podpoříme užší propojení základní školy s mateřinkami.

Mezi základní školou a mateřinkami se podařila nastolit dobrá spolupráce. Školky mimo jiné spolupracují na projektu „Škola vaří mateřinkám“.

Zajistíme otevřenou komunikaci školy s rodiči.

Celkově se tvář školy a komunikace vedení školy s rodiči výrazně zlepšila.

Budeme aktivně připravovat vizi rozvoje školství v městské části.

Rozvoj školství se v současné době soustředil na výstavbu jak nové školky, tak i přístavbu družiny a nové tělocvičny v budově školy v Holáskách.

Chceme usilovat o širší nabídku kroužků a dalších mimoškolních aktivit.

Nabídka kroužků byla přenechána na novém vedení školy, které se do těchto iniciativ zapojilo.

Po projednání rozvoje školy budeme pokračovat v přípravě výstavby tělocvičny ZŠ Požární.

Po vyhotovení studie se aktuálně připravuje projektová dokumentace nové tělocvičny.

Zahájíme přípravu dokumentace pro výstavbu nové mateřské školy v Holáskách.

Na novou školku v Holáskách se již zpracovává dokumentace pro stavební povolení.