INFORMOVANOST


Informovanost občanů je dlouhodobě velmi špatná. Obecní zpravodaj Listy slouží spíše k propagaci starosty, kritika je odmítána, zastupitelé se nevyjadřují. Obsahově i graficky je zpravodaj na zoufalé úrovni. Webové stránky jsou aktualizovány se zpožděním, články jsou neaktuální a chybí podstatné informace.

Našim cílem je změna v informování místního obyvatelstva.

  Zajistíme on-line přenosy jednání Zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva jsou přenášeny on-line prostřednictvím internetových stránek obce.

  Zveřejníme záznamy ze zasedání zastupitelstva na internetu.

Záznamy ze zasedání jsou dostupné na obecních internetových stránkách.

  Zpřístupníme informace o jednáních starosty a místostarosty – veřejný diář.

Veřejné diáře starosty a místostarosty jsou přístupné na internetových stránkách obce.

  Budeme pořádat debaty s občany nad rámec zasedání zastupitelstva.

Již jsme zrealizovali tyto „debaty”:

 • Školství v Tuřanech a fotbalová akademie
 • Besedu s občany na téma prevence krádeží a podvodů
 • Veřejnou prezentaci Regulačního plánu V Aleji – lokalita Vinohrad
 • Besedu o rozvoji Holásek
 • Besedu „Srdce Tuřan” k přestavbě náměstí v Tuřanech
 • Besedu k problematice stavu dětských hřišť
 • Besedu k plánované bytové výstavbě v lokalitě Písníky
 • Představení studie řešení sportovní areálu Karkulínova
 • Besedu k připravovanému projektu rekonstrukce ulice Rolencova
 • Představení studie dopravního řešení křižovatky u kostela
 • Představení studie řešení Tuřanského náměstí

  Zveřejňování podkladů k jednání zastupitelstva s předstihem.

Podklady jsou předkládány v řádných termínech.

  Včasné zveřejňování zápisů z jednání rady a zastupitelstva.

Zápisy jsou v nejkratších možných termínech zveřejňovány na obecním webu. Nově jsou doplňovány o všechny přílohy.

  Postaráme se o včasnou aktualizaci webových stránek.

Stránky jsou denně aktualizovány.

  Zajistíme zasílání zpráv obecního rozhlasu e-mailem.

Informace je možné si nechat zasílat e-mailem, formou SMS, mobilní aplikací Česká obec. Pro lepší informovanost občanů jsme také zřídili facebookový profil obce.

  Objektivní a vyvážený obsah Listů.

Listy jsme rozšířili na 20 – 24 stran informací z celého spektra dění v obci. Nárůst obsahu o 100% jsme zvládli bez navýšení nákladů.

  Moderní grafická úprava Listů.

Podzimní vydání (2015) již bylo v nové grafické úpravě. Na tvorbě se podílejí studenti.

  Odpolitizování zpravodaje.

Prostor k vyjadřování mají i opoziční zastupitelé. Zatím ho nevyužívají.

 SPLNĚNO         ŘEŠÍME