VOLEBNÍ PROGRAM 2018

DOPRAVA

Naše městská část je dlouhodobě zatěžována narůstající dopravou se všemi jejími negativními důsledky na ovzduší a zdraví obyvatel. Poté, co se nám podařilo obnovit propadlé memorandum o výstavbě obchvatu Tuřan a zajistit zpracování studie dopravního řešení křižovatky u kostela jsme připraveni pokračovat v krocích vedoucích ke zmírnění dopravního zatížení naší městské části.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí naší městské části je negativně ovlivňováno různými faktory. A není to pouze narůstající dopravou, nýbrž i dalším působením lidského faktoru, ať už ze strany veřejné správy např. prosazováním nevhodného územního plánu, tak i ze strany místních obyvatel jako je zakládání černých skládek, pálení zahradního odpadu ve dnech, kdy se nesmí pálit, nedodržování povinnosti pejskařů uklidit exkrementy po svých pejscích apod. Chceme trvale přispívat k omezení těchto negativních projevů.

PRO LEPŠÍ ŽIVOT V OBCI

K příjemnému žití v naší obci nestačí jen bydlet v hezkém domku či bytě, ale též mít možnost účastnit se i různých aktivit, které posilují sounáležitost obyvatel s naší městskou částí a jejich spokojenost s životem v ní. Proto budeme rozšiřovat sportovně i kulturně společenské aktivity, abychom do nich zapojili co největší počet obyvatel.

ŠKOLSTVÍ

Školství vnímáme jako jednu z nejdůležitějších kapitol života v naší městské části. Bývalé vedení školy mělo o rozvoji v této oblasti jednostrannou vizi, nezajišťující zvyšování kvality výuky a vzdělání našich dětí. Propojení aktivit mateřských škol se školou základní je stále minimální a nenese potřebné výsledky. Škola je pro řadu rodičů i nadále neatraktivní. Častá výměna pedagogů přináší řadu komplikací dětem i rodičům.